A Language At War

Text och regi: Jörgen Dahlqvist. Kompositör: Kent Olofsson
Medverkande: Rafael Pettersson, Linda Kulle och Angela Wingerath
Teknisk assistent: Johan Nordström. Kostym och mask: Sandra Haraldsen

Tät installation av text och tystnad
Det är nästan lite svårt att tala om något när man kommer ut från A Language at war. För detta intensiva, eruptiva scenkonstverk kretsar kring begränsningarna i att använda ord för att uttrycka det vi ser. I en inträngande, tät installation av text, röstperformance, ljudkonst, toner och video gestaltas själva språkbildningen i en människas inre.
Dramatikern Jörgen Dahlqvist och tonsättaren Kent Olofsson placerar skådespelaren Rafael Pettersson vid ett bord mitt i ett mörkt rum. Han svettas, famlar med sina papper, har dragit sig undan världen för att söka sig till det rena, naturliga språket. Men så snart han börjar tala inför en videokamera tränger sig även det icke-sagda på. I hastiga, lågmälda ekon och sidokommentarer till sig själv uttalar skådespelaren de osorterade tankar, bilder och erfarenheter som medvetandet väljer bort för varje distinkt formulerad mening.
Snart utökas medvetandenivåerna med ord och konvulsioner av röstljud från sångerskan Angela Wingerath, placerad mittemot mannen i rummet. På engelska och tyska bollar hon med hans ord, som ting i sig. Det finns mycket av Gertrude Steins rytmiska, absurdistiska språklekar i sångerskans virtuosa röstparti.
När sedan Linda Kulle stöter ut ord från ett annat håll, och skriven text projiceras på en väv, samtidigt som Kent Olofsson artikulerar ljudsvep och elektroniska toner från olika håll i det lilla rummet, är det nästan som att dras in i ett psykotiskt tillstånd.
”Jag är jag – den jag är”, deklarerar mannen i ett desperat jagande efter sin egen natur. Han säger att han vill få fram en gejser av okultiverat språk ur sig själv. Men allt han möter är lagar och begränsningar: naturens lagar, språkets lagar, tystnadens lag. Han särar på orden, för in pausljud i dem och flaxar med armarna på ljudvågor i rummet. Det är fantastiskt att få uppleva teater som så till den grad materialiserar språket och tystnaden som en fysisk verklighet.
Utgångspunkt för detta verk är den österrikiske språkfilosofen Ludwig Wittgensteins arbete och hans citat ”mitt språks gränser är också mitt universums gränser”. Jörgen Dahlqvist når här en absolut höjdpunkt i sitt dramatiska skapande. Han utvecklar med tonsättaren Kent Olofsson ett komplext sceniskt partitur som får både text, ljud och rumslighet att öppnas i mångskiktade erfarenheter.
En särskild eloge förtjänar Rafael Pettersson, Angela Wingerath och Linda Kulle, som intelligent och dynamiskt rör sig i detta stundtals omtumlande språk- och ljuduniversum.
/ Theresa Benér, SVD

Med Wittgenstein i språkets labyrint
En ung Wittgenstein – eller till denne associerad karaktär – möter oss i ett klaustrofobiskt och mörkt rum, inspirerad av litteratur skapad av tyngre författare, besedd av filmkameror och ett par observerande och kommenterande karaktärer som svårligen kan tas för levande varelser utan snarare liknar funktioner. Mitt i detta hermetiskt tillslutna rum flödar orden, tankarna och ljuden i en monolog så energirik att den närmar sig utsläckning, vilket i sig reflekterar den problematik och det undersökningsfält som är pjäsens kärna. Med ett citat hämtat direkt från den verklige Wittgenstein själv, ”mitt språks gränser är också mitt universums gränser”, kastar ”A Language At War”, genom det fysiska rummets utformning, åskådaren in i såväl karaktärens inre kamp med språket som i språkets problematiska vara i sig. Den abundanta monolog som Jörgen Dahlqvist skapat, iscensatt av Rafael Pettersson, följer labyrinten av sakernas tillstånd; En dissonant språklig förening där glapp, skillnad och avstånd ter sig som alltigenom logiska i förhållande till det teoretiska resonemangets problematik. Att börja med det som karaktären initialt benämner ”grundläggande”, visar sig minst sagt problematiskt. Var börjar språket? Varur springer dess definitioner? Vad utgörs det av? Vilket är dess innebörd, vilken möjlighet att uttrycka och att uttryckas har det? Konsekvensen av det filosofiska försöket att nå språkets natur och inre är en öppning för risken att förlora sig helt. Detta är ett sökande på gränsen till galenskap vilket också tar sig uttryck i det sätt som monologen utvecklas, språkligt såväl som intensitetsmässigt. Genom karaktärens upplevda krav på att kommentera varje yttrande och att definiera varje betydelsebärande enhet, slingrar sig, utökas och kondenseras monologen konstant. Flödet av ord får resonemanget mer och mer att likna symptomen av en odefinierbar sjukdom; ett tillstånd av mani, ett tvångsbeteende. Ytterst är det den oundvikliga insikten om språkets oförmåga att uttrycka verkligheten på ett verkligt och sant sätt som ger upphov till den ångestladdade punkt kring vilken resonemanget hela tiden rör sig som katten kring het gröt. Sett ur detta perspektiv tycks vi dömda till ett liv i det verbala språket utan att någonsin kunna nå fram – och medvetna om detta. Dock är det paradoxalt nog också, tycks karaktären säga, först när vi accepterar denna insikt som vi tycks kunna leva med språkets natur, i tystnad. Här skapas i pjäsen konnotationer mellan språkets och landskapets tysta natur och deras respektive lagar som vi måste ställa oss under. Samtidigt är det i insikten om omöjligheten att nå fram som möjligheten till ett slags karnevaleskt – men ack så seriöst – förhållande till språket kan skapas och ge upphov till ett språkspel som i sin tur öppnar för nya betydelser och ytterligare perspektiv. Dekonstruktionen och språkspelet förlängs i ”A Language At War” i och med det polytekniska närmande man gör. Kent Olofsson, doktorand vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm, låter kommentera språket i ljud, tekniskt såväl som genom partitur framsjunget av Angela Wingerath. Insikten om hur språkets överlevnad är beroende av störningar, karnevaleska eller ljudmässiga, framträder tydligt. Vad vore väl språket, förståelsen av världen, relationen till den Andre, litteraturen och poesin idag utan att dessa störningar inträtt och skakat om våra trygga ramar?
/ Anna Nyman, Tidningen Kulturen

Språkets sista suck
Teatr Weimars Jörgen Dahlqvist och kompositören Kent Olofsson har tagit sig an bland annat Shakespeares "Hamlet", myten om "Orfeus och Eurydike" och Dantes "Inferno" i sina nyskapande, genreöverskridande hörspel.
När nu Wittgenstein ska dekonstrueras står språket, eller rättare sagt talet, i centrum. Musik och realtidsvideo är nedtonat, jämfört med tidigare föreställningar. Rafael Pettersson som Wittgensteinfigur – porträttlik med yvig kalufs – börjar med ”det grundläggande”. Det vill säga med ”bildteorin”, att föremåls benämnande skapar en bild i sinnet och att denna bild är ett sanningskriterium.
Verifierbara fakta. Men så enkelt är det förstås inte. Wittgenstein befinner sig, som Orfeus, i underjorden. Snabbt hoppar han över till logikens absoluta motsats, absurdismen, och konstaterar med Beckett att ”kvinnan föder gränsle över en grav”.
Filosofen drabbas av afasi, språket löses upp i stammande fonem (Wittgenstein led av stamning), och texten blir biografisk. Det är i alla fall så jag tolkar detta abstrakta stycke: som en bild av motsättningen mellan den omutlige sanningssökaren som skrev "Tractatus", därför att han tyckte att filosofihistorien var nonsens, och den sene Wittgensteins revidering av sanningsanspråken till språkspel där relationer var viktigare än tingens existens i rummet.
Dessutom drabbas han av känsloanfäktelser och expressivt tvivel på verklighetens gränser och utbredning. Stycket tar enligt programbladet sin utgångspunkt i "Tractatus" sats 5.6: mitt språks gränser betyder min världs gränser.
Men det finns en värld bortom, eller snarare innanför språket. Kroppens sensuella språk; oartikulerade vrål. Här blir det biografiskt. De många omnämnandena av ensamhet syftar nog på Wittgensteins privata livsvärld. Att flera av hans älskare dog eller övergav honom. Hans autismspektrastörning och bristande sociala kompetens, som det skulle heta idag. Hans depressioner och suicidtankar, asketiska eremittillvaro, aggressivitet, behov av bikt och bekännelser.
En annan möjlig tolkning är genusorienterad. I scenrummet, motställda mot Pettersson, finns Linda Kulle och Angela Wingerath. Den sistnämnda sjunger eller morrar orden, på tyska och engelska, i alltmer kakofoniska, förvridna uttryck: som plågade skrik, galna skratt och strypningspressade stönanden.
Språk nedanför det mänskliga, som djurisk affektkommunikation. Linda Kulle läser de stränga huvudsatserna i "Tractatus", ”världen är allt som är fallet”, men tycks göra narr av filosofens tvärsäkerhet. Den som vill kan se detta som en uppdelning mellan manligt och kvinnligt. Mellan den unge Wittgensteins tilltro till logiken (och till sitt eget överlägsna förnuft), och den kvinnliga sexuella känsloirrationalitet, som han som beundrare av Otto Weininger kanske trodde på. En sådan läsning av föreställningen ger i alla fall en möjlig ram, för helt begripliga är inte motiven.
Vad har egentligen den protestantiska arvssynden i sammanhanget att göra, att ”människans största skuld är att hon låtit sig födas”? Jag får en känsla av att Dahlqvist och Olofsson har nått gränserna för vad deras fascinerande experimentteknik kan åstadkomma och ändå vara någorlunda tillgänglig. Föreställningen slutar inte, som "Tractatus" (och "Hamlet"!) i det omöjliga sägandets nödvändiga tystnad, utan i utmattning och försoning. I privatterapeutisk ”klarhet över mig själv”. Språket reducerat till ”tystnad inne i mig”.
/ Björn Gunnarsson, HD

Det eviga tjattret
Om alla alla ord som pyser ut ut människor och om Wittgenstein handlar Teatr Weimars senaste pjäs med Rafael Petterson i rollen som Ludwig Wittgenstein.
Språkets fördömda, eviga tjatter. Överallt och till synes utan uppehåll spys orden ut mellan människor i desperata försök att söka den bästa, mest träffsäkra definitionen av ett visst tillstånd eller händelseförlopp. Det är dömt att misslyckas på förhand: det perfekta meningsutbytet är den största av illusioner - vi tror att vi har förstått varandra via vårt gemensamma språk, men avgrundens tomhet öppnar sig så fort vi stänger munnen.
Den tillfälliga brygga av förståelse vi tror oss ha uppnått under språkutbytet smulas sönder i tystnaden efter samtalet: Vad menas egentligen med att den nyinköpta smartphonen "bara är såå skön", eller att bordets yta var "osedvanligt vacker"?
I Jörgen Dahlqvists och Kent Olofssons femte samarbete på Teatr Weimar sitter Rafael Pettersson som en lätt förtäckt och ångestriden Ludwig Wittgenstein och upprepar "jag börjar med det grundläggande". Men så fort han har bankat fast betydelsen, att ett bord är ett bord, en penna är en penna, börjar tjattret; i hans försök att kategorisera de mest elementära objekten börjar - utbryter?, utlöses? - kriget i hans huvud.
Den tyska röstekvilibristen och sångerskan Angela Wingerath närmast hånar hans fåfänga filosofiska undersökningar av världen genom gutturala kvidanden och papegojlika repetitioner av det han just har sagt. Hon leker härmapa, medan den arme Ludwig får en alltmer långt-gående mental härdsmälta. Tillsammans med Linda Kulle som Lagen, kliver Wingeraths instinktiva ljudvarelse ut ur Ludwigs huvud och materialiserar sig på scenen.
I verkligheten satt Wittgenstein och skrev mitt under ett brinnande första världskrig, frivillig som han var vid frontens farligaste avsnitt. I ryggsäcken bar han hela tiden sina anteckningsböcker, och senare skrev han att närheten till döden ökade livskänslan.
Och nog är känsloläget uppskruvat till max i A language at war - men i det krig som vi bevittnar på scenen skjuter kulsprutorna stavelser och läten i stället för kulor.
Det här är en lyckad multimediaföreställning, som integrerar livevideo, förinspelat ljudmaterial och aktörernas mikrofonförstärkta röster - de visuella och klangliga beståndsdelarna deltar i det ofta dråpliga språkspel som äger rum.
Wittgenstein längtar till naturen, bort från den ensamhet och språklåsning som ändar i upphackade stavelsestön utan mening. Strofen "Vem var Moses? Det var han som skrek så in i vassen." projiceras vid ett tillfälle på duken framför scenen. Varför skrek han? På grund av skräcken för bortglidandet in i ensamheten?
För den som hamnar i Wittgenstein lingvistiska förtvivlan återstår bara två saker: att antingen skrikande skriva in sig på närmaste slutna psykiatriska klinik, eller så accepterar man att kommunikationens enda naturlag stavas bedräglighet.
/ Anders E Larsson, KVP

A language at war
Låt oss börja med det grundläggande. Titeln – A language at war. Utgångspunkten – Wittgensteincitatet ”mitt språks gränser är också mitt universums gränser”. Språkfilosofi och logik. Framförallt språkfilosofi och logik som ett sätt att definiera tillvaron istället för att uppleva den. Utgångspunkten  passar dessutom som hand i handske med det dekonstruerande förhållningssätt som blivit ett av Teatr Weimars främsta kännetecken.
Och visst är det flera av de formmässiga aspekterna som känns igen. Ljudproduktioner, både i elektronisk form och genom Angela Wineraths ljudkonst, bildar tillsammans med videoprojektionerna en suggestiv inramning åt händelserna på scenen utan att ta överhanden. Till detta kan man dessutom foga det sönderhackade språket, upprepningarna och den allt starkare känslan av att huvudkaraktären kämpar mot något oundvikligt. Rafael Petterssons karaktär lever innesluten i sin egen tillvaro, utifrån den nämnda Wittgenstein-devisen, och i kanske ännu större utsträckning utifrån slutmeningen i Tractatus: ”Vad man icke kan tala om, därom måste man tiga.” Han sitter vid sitt skrivbord med sina papper och definierar föremålen omkring sig – bord, lampa, länsstol – och inordnar dem i logiska system och talar om vikten av sanningsanspråk och att bara tala om det synliga. Det andra kan man ju inte veta något om.
Det är dock en självsäkerhet som blir allt mer pressad, allt mer forcerad och allt mer uppluckrad. Ständigt återkommer han till sitt ”låt oss börja med det grundläggande” följt av orden för föremålen som allt mer tar formen av en besvärjelse för att hålla det irrationella i tillvaron på avstånd. Den välordnade fasaden utmanas också när Linda Kulles karaktär ifrågasätter hans meningar, översätter orden och börjar prata om svett och nakna kroppar. Hans längtan till en plats bortom språkets logik blir allt tydligare, men det blir också hans oförmåga att nå fram till den platsen utan att samtidigt släppa greppet om den han är. ”Det finns inget språk som kan framsäga det språk jag har inom mig”, säger han, och trycket inombords bildar en gejser som bara väntar på att explodera, och han pressas allt längre mot sammanbrottets rand.
Dock är det en detalj som skiljer verket från de jag tidigare sett av Teatr Weimar och känns som ett nytt grepp, nämligen det tydliga absurdistiska draget som genomförs med ett väldigt tonsäkert handlag. Istället för att scenrummet lindas in i klaustrofobiska känslor bidrar språkspelet, upprepningarna och vändningarna (med fantastiska formuleringar som ”det går helt enkelt inte att dra några andra slutsatser av det jag just sagt än det jag just sagt”) i denna föreställningen till en mer utåtriktad underhållning, särskilt i föreställningens första del. Det är i kombinationen och spänningen mellan lekfull uppsluppenhet och existentiell förtvivlan som verket når sina allra högsta höjder, som en gestaltning av huvudkaraktärens motsägelser, både på scenen och på ett metaplan.
/ Christopher Rosenqvist-Cutlip, Benshi
Bergmanvariationer

Text: Jörgen Dahlqvist. Regi: Linda Ritzén. Rum, ljus och kostym: Johan Bergman. Medverkande: Fredrik Gunnarson, Susanne Karlsson, Cecilia Lindqvist, Karin Lithman och Rasmus Luthander. Musik. Kent Olofsson
En samproduktion mellan Teatr Weimar och Malmö Stadsteater
Les Portes De L'enfer

Kompositör: Kent Olofsson. Text: Jörgen Dahlqvist.
Medverkande: The Trembling Aeroplanes, Marek Choloniewski och Nils Dernevik. Inspelade röster: Petra Fransson, Pia Örjansdotter, Linda Ritzén, Sara Wilén och Zofia Åsenlöf.
Ljudteknik: Kent Olofsson. Video: Jörgen Dahlqvist.
Arr: Ars Nova och Teatr Weimar


Idioms
Kompositör: Richard Karpen. Text och regi: Jörgen Dahlqvist
Medverkande: Pia Örjansdotter, Valerie Curtis-Newton, Nguyen Duc Manh, Nguyen Tanh Thuy, Nguyen Quang Hung och Stefan Östersjö. Programmering: Josh Parmenter. Kostym: Jenny Ljungberg och Niké Moens. Ljusdesign och rum: Johan Bergman. Ljudteknik: Martin Svensson. Teknik: Johan Nordström.
Ett samarbete mellan Ars Nova, Teatr Weimar och DXArts, Seattle
De stränga anteckningarna
Medverkande: Linda Ritzén, Rafael Pettersson, Sara Wilén, Agnes Wästfelt, Ellinor Edström Schüller och Karin Lundin. Kompositör: Kent Olofsson. Text och regi: Jörgen Dahlqvist. Bildkonst: Peter Jönsson. Rum/ljus/kostym: Johan Bergman och Jenny Ljungberg. Teknik: Johan Nordström. Mask: Sandra Haraldsen
Läs mer

Myten i nutiden
Teatr Weimar gör ännu en succéproduktion på Inter Arts Centre i Malmö. Jörgen Dahlqvists De stränga anteckningarna med musik av Kent Olofsson är ett multikonstverk av sång, musik, recitation och bild. Och så vackert och genomarbetat att Nummers Björn Gunnarsson får gåshud.
När Claudio Monteverdi skrev sina madrigalböcker kallade han en av dem för Krig och kärlek. Det låter som ett tema för Teatr Weimar. Och i nya produktionen De stränga anteckningarna förekommer också referenser till berättelsen om Glauco som sörjer nymfen Corinnas död, en av de dikter Monteverdi tonsatte.
Hos Weimar är det dock inga spröda barockklanger. Kent Olofssons hymniska elektronikaharmonier sveper in rummet: påträngande, känsloladdat, men ändå med en märkvärdig, svävande vilsam lätthet.
Fyra sopranstämmor reflekterar och lyfter Jörgen Dahlqvists fragmenterade text, som betydligt mera är en konkretistisk diktsvit än ett drama. Sopranerna är som beklagande gråterskor, ibland som hämnande erinnyer.
Rafael Pettersson och Linda Ritzén läser på numera klassiskt Weimarmanér: repetitivt, med nybildningar och förkortningar, utan känslofärgning utöver ordens egna valörer och stavelsers betoningar. Ibland är yttrandena bara rena fonem.
Runt väggarna hänger Peter Jönssons målningar av skulpturala, dunkelt belysta manskroppar som uttrycker plågor i hållning och ansiktsuttryck. Detta är verkligen ett multikonstverk: sång, instrumentklang, röstrecitation, bildkonst.
Temat byggs ut med Orfeus som inte kan låta bli att vända sig om för att kontrollera att Eurydike hänger med, och Lots hustru som inte kan låta bli att vända sig om för att se hur Gud förgör hennes hem.
Orden reduceras ner till det basala i dessa myter: blicken, det förbjudna seendet, att vända sig om, salt, skuggorna, sorgen efteråt. Gåendet bort från ickeexistensen, det oundvikliga upphinnandet. Cerberos hundhuvud skymtar vid ingången till dödsriket. Jag är sången, det som ska sjungas, säger Orfeus.
Allt är samtidigt, i minnet och tiden, men döden kan inte bedras. Temat är mera tydligt religiöst än tidigare hos Dahlqvist. Nåden utlovas, villkoras och återtas när människan bevisar sin svaghet.
Precis som i Dahlqvists och Olofssons mästerliga Hamletvariation har myten också en direkt koppling till vardaglig nutid. Bönen från den älskande: vänd dig inte om mot ditt förflutna. Se bara mig. Det är så vackert och så enastående genomarbetat att jag får gåshud.
/ Björn Gunnarsson, Nummer.se

Förlustens frusna landskap
Det är isande kallt i Teatr Weimars och Ars Novas vision av förlustens frusna landskap. Ett land av vitnad aska, stiltje efter stormen, pudersnö som faller efter striden. Och samtidigt en röst som fortsätter att klaga, som ljuder utan kropp, ett gäddhuvud på stranden.
Av rösten blir en klang som brister i en explosion av ljus och sönderhackade stavelser. Inte scenkonst eller konstmusik eller bildkonst utan ett verk som obehindrat rör sig mellan konstarterna och använder alla språk samtidigt.
I ”De stränga anteckningarna” fortsätter dramatikern Jörgen Dahlqvist och kompositören Kent Olofsson sitt samarbete från ”Hamlet II: exit ghost” och den starkt konsumtionskritiska, bombastiskt dånande ”Indy500: seklernas udde” som gavs på Skånes dansteater för ett drygt år sedan. Medan vi den gången färdades mot undergången i högsta fart utan att väja, befinner vi oss denna gång i tystnaden efteråt.
Med utgångspunkt i bland annat myten om Orfeus och Eurydike skapar ensemblen ett fascinerande allkonstverk som går från lågmäld reading med två ensamma skådespelare till full ljus- och ljudshow med fyra sångerskor, bländande blixtar och tjockflytande rök. Runt rummets väggar ruvar konstnären Peter Jönssons förvridna mansgestalter i olja; skarpt belysta och ändå undanglidande, utan ögon.
Det är blicken som utforskas i verket, Orfeus blick och längtan efter det definitiva så som den skildras i Blanchots suggestiva essä. Tydligt hörs Jörgen Dahlqvists röst i verket, hans pågående undersökning av språket, söndertuggat och utspottat som torra ben i sanden. Och samtidigt något nytt i mötet med Olofssons drivna komposition och Jönssons krumma vånda som ger kött åt undergången och förlusten.
/ Boel Gerell, SDS

Tänkvärd scenkonstinstallation
Hur kan man nå kunskap om en värld bortom sinnena, bortom det med erfarenheten kända rummet, bortom partikelvärlden, bortom seendets gräns
Erfarenheten av rummet har betydelse för tänkandet genom att kroppen står i samband med vad den rör vid, smakar, luktar, ser och andas och allt som ingår i ett större sammanhang.
Rumsupplevelsen utvecklas i en interaktion med omvärlden och tänkandet sker ju inte bara i hjärnan, utan också i kroppen, i stegen, i rösten, i bilder, texter, föremål som externa minnesbanker men som sätter tankeprocessen i rörelse. Det är om allt detta De stränga anteckningarna handlar.
En scenkonstinstallation där nyskapande konstmusik, bildkonst och text samsas för att bli en integrerad del av föreställningen. En plats där inte bara den psykologiska processen tar form utan också får oss att känna oss som en del av denna.
Längs med väggarna hänger svarta bilder av en vrålande man i olika positioner. Som en Orfeus på sin vandring upp mot jorden men som slutligen dras tillbaks i dödsriket.
Katastrofen hänger över oss från första stund. Rekvisitan består av väl begagnade kärl som tycks ha använts till att blanda murbruk. Gamla murarverktyg ligger sammanfösta bakom högar av salt och kol. Lösa partiklar som förstärker känslan av yttervärlden men också associerar till hur Lots hustru i Första Mosebok blir till en saltstod när hon vänder sig om. Sodom och Gomorra.
Texten som läses upp av två aktörer associerar fritt kring olika mytologiska berättelser och klangvärldar. Monteverdis madrigaler, Ovidius Metamorfoser för att nämna några. Katastrofen hänger över oss, allt verkar skört, verkar kunna spricka närsomhelst.
Som om de vore de sista resterande från ett krig, kommer fyra kvinnliga sångare in, endast införda långa pälsverk ur vilka röda dödsliknande ben och ansikten sticker fram. Som resterna av naturväsen andas de nästan omärkligt fram sina toner som om de vore levande-döda, definierar sitt territorium genom att gå runt till olika platser i rummet där de sjunger en slags immateriell sång som ibland mest hörs som andning.
"Vårt eget rum”, det säkra harmoniskt organiserade ställs på detta sätt i motsatts till det andra, utomliggande där kaos råder. Var ligger de spatiala gränserna dem emellan?
Helt förtrollande var musiken och sången som skapats av kompositören Kent Olofsson. Morbid men samtidigt ljuvligt vacker som en slags oformlig ström av obestämda sammanmixade ljud. Spillror av ljud, ljus i vilka ordet lyser upp som blixtnedslag på den mörka himlen. Bilder som vi gjort till våra hämtade från bildkonstens, filmens, musikens och videons värld. Kanske är det trots allt så att i slutändan allt följer ett logiskt mönster, att det estetiska inte är en lek i sig.
/ Ann Jonsson, Danstidningen

De stränga anteckningarna handlar om ögonblicken

Teatr Weimar i Malmö har just haft premiär på ett nytt stycke, eller snarare en tvärkonstnärlig sceninstallation. De stränga anteckningarna heter den, text och regi Jörgen Dahlqvist, kompositör Kent Olofsson. Bildkonst, två skådespelare, fyra sångare, allt i ett samarbete mellan Weimar och Ensemble Ars Nova.
Utspelar sig i ett dödens krigsområde
Runt väggarna hänger Peter Jönssons bilder av en man i olika förvridna stadier, påminnande om Francis Bacons målningar. På golvet ligger högar av salt och jord, stolar, bråte som ändrar färg med ljussättningens skiftningar i Johan Bergmans och Jenny Ljungbergs scenrum.
Där sitter två skådespelare, Linda Ritzén och Rafael Pettersson, i vanliga kläder och reciterar texten ur manus i mikrofoner. De fyra sångarna kommer in klädda i päls, svarar på texten, med ord, ljud och Kent Olofssons musik och ljusmatta får det ena att haka i det andra.
Att se De stränga anteckningarna är som att befinna sig i ett utdraget ögonblick, ett ögonblick skapat av alla dessa sinnliga intryck. Jörgen Dahlqvists text, fylld av upprepningens rytm, utspelar sig i ett dödens krigsområde men anknyter också till olika myter, bland annat till ögonblicket när Lots hustru förvandlas till salt, och till myten om Orfeus och Eurydike. Ögonblicket där Orfeus vänder sig om mot Eurydike som då störtar tillbaka ner i dödsriket.
För mig handlar föreställningen till slut om det där ögonblicket, i ett krig, i ett trauma, i ett efteråt. Det där som man bara kan beskriva såhär indirekt, i en kringgående, upprepad rörelse, där främst våra sinnen uppfattar och minns vad som hänt. Precis som i texten: "efteråt, tystnaden, stegen, blicken…"
/ Maria Edström, Kulturnytt SR

Walter Benjamins bild av historiens ängel som en bild av det mänskliga tillståndet: ögonen uppspärrade, blicken riktad mot det förflutna, mot allt som blivit förstört; viljan att stanna kvar, att sammanfoga det som slagits i stycken trots att man obönhörligen drivs bort, trots att det är alldeles för sent. Det är i detta tillstånd som Teatr Weimars och Ars Novas senaste föreställning rör sig. I ett öde landskap, präglat av tystnaden efter inre och yttre katastrofer. I den paralyserande skulden, i ensamheten, i grubblandet. I oförmågan att frigöra sig och gå vidare.Och det är i allra högsta grad en fråga om att frammana ett tillstånd, i ännu högre grad än i Hamlet II:exit ghost. Narrativet är upplöst, subjekten i stort sett frånvarande. Kvar finns bara rösterna. Fragmenterade upprepar de ord, fraser, bilder, ständigt kretsande kring myterna som utgör föreställningens utgångspunkt – Orfeus och Eurydike i underjorden, Lots fru som förvandlas till en saltstod vid åsynen av det förödda Sodom och Gomorra – och visar på förlamningen som uppstår i ältandet när man blickar tillbaka. Och det omöjliga i föresatsen att aldrig blicka tillbaka, tryggheten i att, likt Orfeus, blicka tillbaka neråt istället för att våga söka sig upp mot det bländande ljuset. Språket faller sönder, bryts ner till sina beståndsdelar och skapas på nytt, som en parallell till utvecklingen i texten. Sökandet efter en definitiv visshet i språket speglas här i sökandet efter den definitiva vissheten i blicken, att få bli till, även om det i längden är lönlöst.
Visuellt och ljudmässigt imponerar föreställningen också. Till en början är de båda skådespelarna ensamma i rummet, sitter ner och läser ur manuset, som om vi befann oss på en reading eller en repetition. De får sällskap av fyra körsångerskor vars stämmor ömsom utgör ekon åt skådespelarnas röster, ömsom kämpar mot dem i en allt intensivare läsning. Till detta fogas ett obehagligt krafsande av pennor från olika delar av rummet, som ett nedtecknande av bekännelserna vi får ta del av, och bländande blixtar, rök, mörker och ljusspel som ackompanjerar resan allt längre in i det monomana upprepandet av skuld och förlust.
Kontrasten mellan ljus och mörker skapar också en effektfull iscensättning av rummet. De vita väggarna är behängda med svarta tyger där målningar av stelnade män, närvarande men samtidigt undanglidande, ramar in spelplatsen. Högarna med salt och sot förstärker också det visuella, samtidigt som de skänker en extra mytologisk resonans åt ordflödet.
Det är en intensiv föreställning, extremt koncentrerad och fokuserad; textmässigt, visuellt, rumsligt och ljudmässigt. Och det är genom de samverkande delarna, genom det konceptuella och experimentella som föreställningen når fram till ett gestaltande av en mental plats och ett mentalt tillstånd som är meditativt, lätt obehagsframkallande och djupt mänskligt.
Christopher Rosenqvist-Cutlip, Benshi.se

 

  Recensioner

2011

A Language at War
Bergmanvariationer
Les Portes De L´enfer
Idioms
De stränga anteckningarna

2010

Vit, rik, fri
Hamlet II: exit ghost
Lehman vs Lehman
De måste dö
När man blir stor blir man f****a
Ibsendekonstruktion I: Gengångare
Stirraren - en kärlekshistoria / På turné med Unga Dramaten och Riksteatern

2009

Krig, Hastighet! Parole in Libertá / I samarbete med Ars Nova
Naturen, vanorna, tiden, moralen
Stirraren - en kärlekshistoria / i samarbete med Unga Dramaten
Heterofil - ett heterosexuellt gästspel / gästspel på Teaterbiennalen
Britney is dead. Hail Britney! / gästspel i Uppsala
Stairway to heaven av Led Zeppelin av Jörgen Dahlqvist

2008
Dödssiffror 0308
Heterofil - en heterosexuell cabaret
Britney is dead. Hail Britney!
Tarzan i Europa

2007
Fritt efter Strata
Elektra revisited
Ordet - kött
Untitled IV-VIII: Håll dig på din cunt
Buddy Fucker
Untitled I, II och III

2006
Minnet av det förlorade äter mig inte inifrån
Självanklagelse
Kassandra

2005-2003
Den akratiska cirkeln
Elektra
Persefone
Blodet ropar på sina bröder